Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Optimalizácia JAVYS

Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice.

Obec Dolné Dubové v súlade s § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 13.08.2019 bola obci Dolné Dubové, ako dotknutej obci, doručená správa o hodnotení činnosti. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bude k dispozícii na úradnej tabuli a webovom sídle počas 30 dní; podrobná správa o hodnotení činnosti je prístupná k nahliadnutiu na OcÚ Dolné Dubové počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko v lehote najneskôr do 30 dní od zverejnenia záverečného zhrnutia príslušnému orgánu na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Odkaz na zverejnené Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie:

https://dolnedubove.sk/?mdocs-file=660