Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

TAVOS

Vážení zákazníci,
TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 9.5.2024 bude vo Vašej obci prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami na odberných miestach s fakturačným – odpočtovým obdobím „Ročné – Jún“.
Zdvorilo preto žiadame zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k meradlu – vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu do 5 kalendárnych dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka).

V prípade, že nebude odčítanie zrealizované v lehote, bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť v termíne do 30.6.2024 prostredníctvom:
–       klientskeho portálu
–       cez nahlasovací formulár Nahlásenie stavu meradla – Tavos na webovej stránke

–       alebo priamo na e mail: vodomer@tavos.sk , alebo info@tavos.sk
Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru.