Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2022

Územného plánu obce Dolné Dubové

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel oznamuje verejnosti, že v termíne

 

od 22. júla 2022  do  22. augusta 2022

 

bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

Návrh riešenia Územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové.

 

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v zákonnej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:

– na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom (v tlačenej papierovej forme)

– na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk) (v elektronickej forme vo formáte .pdf ).

 

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Územného plánu obce v písomnej forme doručením na Obecný úrad v Dolnom Dubovom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

 

Vyvesené dňa : 22.07.2022

Zvesené dňa :