Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 02.09.2022 podal AGRO Krajčovič, s.r.o., IČO 47233257, 919 55 Kátlovce 291, ktorého zastupuje Jozef Kavický, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 136 (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e

na stavbu „ Skladová hala “ (ďalej len „stavba“) na pozemku register „C“ parc. č. 499/24 – hala, 499/22 – požiarna nádrž, elektrocentrála, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové, na umiestnenie ktorej bolo vydané Obcou Dolné Dubové územné rozhodnutie pod č. Výst.DDU80/2021/Tá-105 zo dňa 30.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2022.