Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN 03/2020 odpadové vody

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v vvdáva toto:

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

č. 3/2020

 

o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa 28.2.2020

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa 15.3.2020

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec Dolné Dubové

(1)     s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd akumulovaných na území obce Dolné Dubové,

(2)     za účelom ochrany životného prostredia, najmä povrchových a podzemných vôd,

(3)     na určenie postupu pri zriadení kanalizačnej prípojky a odvádzaní odpadových vôd.

Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý pôvodca odpadovej vody na území obce Dolné Dubové.

Čl. 2

Základné pojmy

(1)     Pôvodcom odpadovej vody je správca (vlastník, užívateľ) nehnuteľnosti (byt, bytový dom, rodinný dom, podnikateľský objekt, zdravotnícke zariadenie, školské zariadenie a iné objekty), v ktorej sa  odpadová voda vytvára.

(2)     Verejná kanalizácia je vodohospodárskym dielom; je to súbor objektov a zariadení na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd z obce.

(3)     Kanalizačná prípojka je potrubie, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia vnútornej kanalizácie, až po zaústenie do stokovej siete verejnej kanalizácie.

(4)     Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, vyprázdňovaná zvyčajne fekálnym vozom.

(5)     Užívateľom žumpy je jej vlastník, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou zmluvou, nepreukáže, že jej užívateľom je iná osoba.

(6)     Splašková odpadová voda je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, z kúpeľní, záchodov a z iných podobných zariadení.

(7)     Čistiarňou odpadových vôd (ďalej len ČOV) je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.

 

 

Čl. 3

Zneškodňovanie obsahu žúmp

 

(1)     Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy.

(2)     Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy:

 1. a)do povrchových vôd a do podzemných vôd,
 2. b)do stokovej siete verejnej kanalizácie,
 3. c)do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
 4. d)do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, hoci by boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

(3)     Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.

(4)     Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

(5)     Užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy – osobou na to oprávnenou – po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy. Na vyžiadanie orgánu štátnej správy a poverených zamestnancov obce Dolné Dubové musí preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd z domácnosti.

(6)     Pri kontrole dokladov – evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z verejného vodovodu alebo v súlade s osobitným predpisom. *1)

*1 ) Vyhláška MžP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstvá vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

 

 

Čl. 4

Zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

 

(1)     Obec Dolné Dubové zabezpečuje podmienky na odvádzanie odpadových vôd výstavbou verejnej kanalizácie.

(2)     Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, a tiež vytvárať predpoklady pre odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd v súlade s podmienkami v obci na to vytvorenými.

(3)     Pôvodca odpadových vôd je povinný nehnuteľnosť, v ktorej odpadové vody vznikajú, pripojiť na verejnú kanalizáciu.

(4)     Na území obce Dolné Dubové je zakázané likvidovať odpadovú vodu vylievaním, vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckych vzťahov k týmto pozemkom.

(5)     V prípade, že pôvodca neodvádza odpadové vody do verejnej kanalizácie, musí                     na požiadanie orgánov obce predložiť doklady o likvidácii odpadovej vody prostredníctvom iného ekologického zariadenia slúžiaceho na uvedený účel.

Čl. 5

Zriadenie kanalizačnej prípojky

 

(1)     Kanalizačná prípojka sa zriaďuje pre každý rodinný dom alebo iný objekt samostatne.

(2)     Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len rodinný dom alebo iný objekt, v ktorom je vybudovaná vnútorná kanalizácia.

(3)     Na zriadenie kanalizačnej prípojky je potrebný súhlas správcu kanalizácie a stavebné povolenie stavebného úradu v zmysle zák. č.50/1976 (stavebný zákon). Na zriadenie kanalizačnej prípojky realizovanej zároveň s výstavbou verejnej kanalizácie postačuje len súhlas správcu kanalizácie.

Čl. 6

Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

 

(1)     Do verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať len odpadové vody z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb a zo sociálnej vybavenosti . Odpadové vody z iných zdrojov (povrchového odtoku, atmosférických zrážok, septikov, žúmp, domových čistiarní  a iných) nie je dovolené do verejnej kanalizácie vypúšťať.

(2)     Do verejnej kanalizácie sa ďalej nesmú vypúšťať látky, ktoré nie sú odpadovými vodami:

 1. a)infekčné, rádioaktívne látky a iné látky ohrozujúce zdravie človeka
 2. b)látky narušujúce materiál kanalizačnej siete alebo čistiarne odpadových vôd
 3. c)látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti
 4. d)horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vytvárajú horľavé a výbušné látky
 5. e)nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vytvárajú jedovaté látky
 6. f)pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny
 7. g)soli, použité v zimnej údržbe komunikácií, v množstve presahujúcom v priemere za toto obdobie 300 mg/l
 8. h)uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l
 9. i)ropa a ropné látky
 10. j)močovka, hnojovka, odpad z chovu domácich zvierat, slama, siláž, lístie zo stromov a konáre, stavebný odpad, hrubý domový odpad a pod.

(3)     Ak má správca kanalizačnej siete podozrenie, že pôvodca vypúšťa do verejnej kanalizácie odpadové vody a látky, ktoré sa  do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať, je producent odpadovej vody povinný umožniť kontrolu na výusti do verejnej kanalizácie.

(4)     Ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu. Takto určené množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.

(5)     Ak množstvo odobratej vody z verejného vodovodu nepresiahne 24m3 na osobu ročne, čo predstavuje 70,6% ročných smerných čísel spotreby vody v zmysle Vyhlášky č. 397/2003 Z.z., má sa za to, že producent odberá súčasne vodu z iných zdrojov, ako z verejného vodovodu. V takomto prípade sa množstvo odvedenej odpadovej vody určí vo výške 24m3 na osobu ročne, resp. 6m3 na osobu štvrťročne.

(6)     Ak nehnuteľnosť napojená na verejnú kanalizáciu preukázateľne neslúži k trvalému bývaniu, množstvo odvedenej odpadovej vody sa určí podľa Čl. 6 ods. 4 tohto VZN.

(7)     Ak sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie cez meradlo, musí takéto meradlo spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom.

Čl. 7

Odplata za odvádzanie odpadových vôd

 

(1)     Pôvodca odpadových vôd je za ich odvádzanie verejnou kanalizáciou povinný správcovi kanalizácie platiť odplatu (ďalej len stočné).

(2)     Výška stočného sa určí súčinom množstva odvedenej odpadovej vody a ceny za 1m3 odpadovej vody.

(3)     Cenu za odvedenie 1m3 odpadovej vody určuje uznesením obecné zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov.

(4)     Základom pre výpočet stočného je množstvo odobratej vody podľa účtovného dokladu vystaveného správcom verejného vodovodu, ktorý je povinný pôvodca odberných vôd predložiť na Obecný úrad v Dolnom Dubovom. V prípade, že v nehnuteľnosti slúžiacej k trvalému bývaniu množstvo odberných vôd nepresiahne 24m3 na osobu ročne, množstvo odvedenej odpadovej vody sa určí podľa Čl. 6 ods. 5 tohto VZN – 24m3 na osobu ročne, resp. 6m3 na osobu štvrťročne.

(5)     Stočné sa uhrádza formou zálohovej platby štvrťročne v poslednom mesiaci kvartálu (marec, jún, september, december).

Výška zálohovej platby:

Zp=Cs.Omv

Kde:

     Zp – Zálohová platba v €

     Cs – Cena stočného v €/m3

     Omv – Minimálne množstvo odvedenej odpadovej vody – 6m3 na osobu štvrťročne

Vyúčtovanie stočného sa uhrádza polročne, v prvom mesiaci nasledujúceho polroka ( júl, január).

Výška vyúčtovania stočného:

Vs=(Cs.Ov)-Zp

Kde:

     Vs – Vyúčtovanie stočného v €

     Cs – Cena stočného v €/m3

     Ov – Množstvo odvedenej odpadovej vody určené podľa Čl. 6 ods. 4 a 5 tohto VZN v m3

     Zp – Zálohové platby v príslušnom období v €

(6)     Poplatky je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolnom Dubovom alebo na účet obce.

(7)     V prípade neuhradenia bude obec Dolné Dubové postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. 8

Zneškodňovanie odpadových vôd pomocou

domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV)

 

Domová ČOV je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami, t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Toto povolenie vydáva orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Prevádzkovateľ domovej ČOV je povinný si po uplynutí doby jeho platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola povolená prevádzka zariadenia kontinuálne.

 

 

Čl. 9

Kontrola a sankcie

 

(1)     Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce a poverení zamestnanci obce. Na kontrolu sú oprávnené aj príslušné orgány štátnej správy v rozsahu ich pôsobnosti.

(2)     Ak občan poruší povinnosť stanovenú v tomto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z. z.) dopúšťa sa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 331,00 €. Na prejednávanie priestupku je príslušný orgán Okresný úrad odbor životného prostredia.

(3)     Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosť stanovenú v tomto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z. z.) dopúšťa sa správneho deliktu podľa § 39 ods. 1 písm. g) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596,00 €. Na prejednávanie priestupku je príslušný orgán Okresný úrad odbor životného prostredia.

(4)     Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.

(5)     Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. b) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 100,00 €. Príslušným orgánom na prejednávanie priestupku je Okresný úrad odbor životného prostredia.

(6)     Priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. j) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 100,00 €. Príslušným orgánom na prejednávanie priestupku je Okresný úrad odbor životného prostredia.

(7)     Ak občan poruší povinnosť stanovenú týmto VZN dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku v zmysle § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 33,00 €. Príslušným orgánom na prejednávanie priestupku je Obec Dolné Dubové.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 

(1)     Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Dubové č. 5/2016 z 16. júna 2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolné Dubové.

(2)     Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom  uznesením č.12/2020 zo dňa 27.02.2020.

(3)     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.03.2020.

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce