Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2020

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Dolné Dubové

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa:  15.11.2019

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  Dolné Dubové dňa:   04.12.2019

VZN nadobúda účinnosť dňa:                                                   01.01.2020

I.časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

 

(1)          Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ poplatok“) na území obce Dolné Dubové.

(2)          Obec Dolné Dubové na svojom území ukladá tieto miestne dane:

 1. a)daň z nehnuteľností,
 2. b)daň za psa,
 3. c)daň za užívanie verejného priestranstva,
 4. d)daň za ubytovanie
 5. e)daň za predajné automaty,
 6. f)daň za nevýherné hracie prístroje,
 7. g)daň za jadrové zariadenie.

(3)          Obec Dolné Dubové na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4)          Správu miestnej dane a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Dubové na svojom území, ktoré tvorí katastrálne územie obce Dolné Dubové prostredníctvom Obecného úradu Dolné Dubové

 

II.časť

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok 2

DAŇ Z POZEMKOV

(1)     Pre obec Dolné Dubové je  stanovená hodnota pozemkov:

 1. a) pre ornú pôdu0,7093 eur/m²
 2. b) pre trvalé trávnaté porasty0,2240 eur/m²
 3. c) stavebné pozemky13,27 eur/m²
 4. d) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy1,32 eur/m²
 5. f) lesné pozemkyznalecká cena

(2)          Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:

 1. a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

                  trvalé trávnaté porasty,                                                   0,40 % zo základu dane

 1. b) záhrady,0,80 % zo základu dane
 2. c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,0,80 % zo základu dane
 3. d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

    hospodársky využívané vodné plochy,                          0,80 % zo základu dane

 1. e)stavebné pozemky                                                         1,00 % zo základu dane

Článok 3

DAŇ ZO STAVIEB

(1)     Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý  m² zastavanej plochy nasledovná:

 1. a)0,20 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 2. b)0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. c)0,20 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. d)0,20 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 5. e)1,00 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6. f)1,00 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú  činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 7. g)1,00 eur  za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).

(2)     K sadzbe dane sa určuje príplatok za podlažie podľa tohto ustanovenia                         pri  viacpodlažných stavbách za každý aj začatý m² zastavanej plochy, za každé ďalšie nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia:

– 0,06 eur stavby podľa ods. 4 písmena a, c,

– 0,16 eur stavby podľa ods. 4 písmena b, d

– 0,33 eur  stavby podľa ods. 4 e,f,g

Článok 4

DAŇ Z BYTOV

(1)          Ročná sadzba dane z bytov je 0,20 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

 

Článok 5

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

(1)     Od dane sú oslobodené nehnuteľnosti:

 1. a)pozemky, na ktorých je  cintorín
 2. b)pozemky a stavby užívané ZŠ s MŠ
 3. c)pozemky verejne prístupných priestorov a športovísk

(2)     Daň z pozemkov sa znižuje o 50% u  pozemkov:

 1. a)vo  vlastníctve občanov starších ako 75 rokov.
 2. b)vo  vlastníctve  občanov v hmotnej núdzi.

ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

(3)     Daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50% u stavieb a bytov:

 1. a)vo vlastníctve  občanov v hmotnej núdzi.
 2. b)vo  vlastníctve občanov starších ako 75 rokov.
 3. c)vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 4. d)vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 5. e)vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
 6. f)vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych občanov

            ak tieto slúžia na ich trvalé bývanie.

Článok  6

DAŇ ZA PSA

(1)     Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sa stanovuje na  10,- eur. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Článok 7

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

(1)          Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky               vo vlastníctve obce Dolné Dubové,  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

–       hlavné (štátne) a všetky vedľajšie /miestne/  cestné komunikácie v celej dĺžke    a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce

–       vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská, verejná zeleň na celom území obce

–       autobusové zástavky, športový areál

(2)     Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:

 1. a)umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
 2. b)umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
 3. c)umiestnenie skládky
 4. d)trvalé parkovanie vozidla

(3)     Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je 0,40 eura.

(4)     Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti               do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom    na účet správcu dane vo VÚB Trnava č.ú. IBAN SK2202000000000006422212.

Článok 8

DAŇ ZA UBYTOVANIE

(1)     Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.

(2)     Prevádzkovateľ  zariadenia  poskytujúci  odplatné  prechodné  ubytovanie  je  povinný       splniť si oznamovaciu  povinnosť  na predpísanom tlačive voči  správcovi miestnej dane

         Obci Dolné Dubové najneskôr v deň začatia činnosti v poskytovaní služieb         prechodného ubytovania.

(3 )    Platiteľ dane  je  povinný viesť presnú  evidenciu v „Knihe ubytovaných“, ktorú musí  predložiť ku kontrole a overeniu správnosti vedených údajov pred začiatkom  poskytovania služieb prechodného ubytovania a na výzvu správcu dane.

          Kniha musí mať očíslované strany a musí obsahovať:

–       názov a miesto zariadenia

–       meno a priezvisko ubytovaného

–       číslo občianskeho preukazu alebo pasu

–       miesto trvalého pobytu

–       dátum príchodu a odchodu

–       počet prenocovaní

–       výšku zaplatenej dane

–       číslo účtovného dokladu o zaplatení

(4)     Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe ubytovaného. O zaplatení dane  vypíše pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami:

–    číslo pokladničného dokladu

–    dátum vystavenia

–    meno a priezvisko prijímateľa dane

–    meno a priezvisko FO/ názov PO, trvalý pobyt FO/sídlo PO

–    počet prenocovaní

–    výška zaplatenej dane

–    pečiatka a podpis osoby, ktorá doklad vystavila

         Pokladničný doklad o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať 10 rokov od vystavenia pre daňové účely.

(5)     Prevádzkovateľ odvádza vybranú daň  do 10 dní po ukončení štvrťroka na základe doručeného priznania obci nasledovným spôsobom:

–       v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu

–       bezhotovostným prevodom na účet obce vo VUB Trnava, číslo účtu IBAN SK2202000000000006422212.

Článok 9

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

(1)          Sadzba dane je 60,- eur  za 1 predajný automat a kalendárny rok.

(2)          Na účely výberu dane je prevádzkovateľ  povinný viesť  evidenciu v písomnej alebo elektronickej podobe, ktorá obsahuje tieto údaje:

–       meno, priezvisko FO/obchodné meno PO, sídlo, IČO

–       počet prevádzkovaných automatov

 1. a)výrobné číslo, druh, typ,  názov predajného automatu
 2. b)deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
 3. c)obsah skladby ponúkaného tovaru
 4. d)miesto umiestnenia predajného automatu
 5. e)súčasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole  na Obecný úrad Dolné Dubové v lehote stanovenej vo výzve.

Článok 10

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

(1)          Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:

 1. a)20,- eur za elektronický hrací prístroj na počítačové hry
 2. b)20,- eur mechanické  prístroje , elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia, zábavné hry (napr. biliard, stolný futbal, hokej, šípky,jukebox a pod.).

(2)          Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

 1. a)počet prístrojov
 2. b)výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
 3. c)miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
 4. d)deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

(3)     Prevádzkovateľ je povinný viditeľne označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s týmito údajmi:

–       meno, priezvisko FO/obchodné meno PO, sídlo, IČO

–       dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

–       výrobné alebo evidenčné číslo prístroja

              

 

Článok 11

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

(1)          Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m², ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia  jadrovým  zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Výmera  katastrálneho územia obce Dolné Dubové  je 10 037 726 m².

(2)          Zastavané územie obce Dolné Dubové sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením  v pásme do 1/3 polomeru od zdroja ohrozenia . Tým je obec Dolné Dubové miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

(3)          Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle ods.(2) tohto ustanovenia je  0,0039 eura/m².

(4)          Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolnom Dubovom. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzky, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

 

III. časť

  POPLATOK

Článok 12

(1)          Sadzba poplatku je:

 1. a)množstvový zber

pre poplatníkov PO a FO – podnikatelia  sa určuje  sadzba 0,0421 eura za jeden liter komunálneho odpadu,

     čo je pri frekvencii zberu 26 x ročne

                                                                131,35 eura za 120 l smetnú nádobu

                                                                262,70  eura za 240 l smetnú nádobu

                                                                1204,06 eura za 1100 l smetnú nádobu

       Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu

       zbernej nádoby.

 1. b)na osobu a deň

pre poplatníkov – fyzické osoby sa určuje sadzba 0,075 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 27,45 eur ročne za osobu

Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin  sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.

 1. c)drobný stavebný odpad

    za 1 kg  drobného stavebného odpadu sa určuje sadzba 0,04 €

(drobný stavebný odpad je špecifikovaný len ako odpad z drobných udržiavacích prác)

Vyrubenie poplatku a splatnosť

(1)          Poplatok  obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet správcu poplatku vo VÚB,a.s. pobočka Trnava, číslo účtu       IBAN SK2202000000000006422212.

Vrátenie a odpustenie poplatku

(1)     Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia zmeny nazáklade žiadosti a doloženia dokladu:

 1. a)rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti na nového vlastníka
 2. b)dohoda o zrušení nájmu nehnuteľnosti
 3. c)prihlásenie sa na trvalý pobyt mimo obce
 4. d) odhlásenie z prechodného pobytu v obci
 5. e)ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce
 6. f)zrušenie prevádzky na území obce

(2)     Obec Dolné Dubové odpustí  poplatok  za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa       v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to z dôvodu, že je:

–       bývajúci, študujúci, pracujúci dlhodobo mimo obce

–       vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby

–       umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku niektorý z týchto dokladov:

–       doklad o pobyte v zahraničí

–       potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru

–       potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zaharaničí

–       doklad o prechodnom pobyte

–       doklad o zaplatení poplatku na inom mestskom/obecnom úrade

–       potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte

Doklady v cudzom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka.

(3)     Fyzické osoby – podnikatelia , ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.

IV. časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MIESTNE DANE

Článok 13

Označenie platby, splatnosť dane a platenie

 

(1)     Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku variabilným symbolom a konštantným symbolom, ktoré budú uvedené na rozhodnutí.

(2)     Vyrubenú daň je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vo VÚB,a.s. pobočka Trnava, číslo účtu, IBAN SK2202000000000006422212.

(3)     Za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v lehote do 7dní na základe vystaveného vážneho lístka od spoločnosti BEMAT Trnava alebo osobne do pokladne spoločnosti BEMAT Trnava, ktorá je oprávnenou organizáciou a obec má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s DSO.

( DSO sa odovzdáva na vyhradenom mieste a to v areáli spoločnosti BEMAT, spol. s.r.o. Mikovíniho 7  Trnava. Občan má povinnosť dopraviť DSO do areálu spoločnosti, kde odpad odvážia a občan uhradí poplatok, ktorý obec určila vo VZN o poplatku za KO a DSO v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. )

Článok 14

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)     Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

(2)     Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dolné Dubové sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom dňa 3.12.2019 uznesením č. 65/2019 .

(3)  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Dubové č. 1/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Dolné Dubové.

(4)     Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo    v  Dolnom Dubovom.

(5)     Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Dubové č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

V Dolnom Dubovom, dňa:  3.12.2019

                                                                                                            Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                            starosta obce