Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24.6.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Záverečný účet obce za rok 2020

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020

6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2021

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1-3/2021

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021

9. VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Dubové

10. VZN 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

11. Zmluva s TJ Družstevník Dolné Dubové

12. Dotácie na poskytovanie opatrovateľských služieb odkázaným občanom

13. Odkúpenie časti pozemku za “starou školou“

14. Rôzne:

a. Opravy na 9BJ

b. Dotácie žiadané/ schválené/ zamietnuté/ zrušené

c. Žiadosť ZŠ s MŠ Dolné Dubové

d. Perspektívne využitie uvoľnenej kancelárie v budove OcÚ

e. Dianie v obci

15. Diskusia

16. Návrh na uznesenie

17. Záver

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce