Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 16. mája 2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.5.2022 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Pozemkové úpravy
 5. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
 6. VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce
 7. VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 8. Zmena regulatívov Územný plán obce Dolné Dubové
 9. Rôzne:
  1. Dotácie úspešné/ neúspešné/ …
  2. Dianie v obci
 10. Diskusia
 11. Návrh na  uznesenie
 12. Záver