Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: jún 2022

OO PZ Jaslovské Bohunice upozorňuje

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä
seniorov, aby neodovzdávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva
prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) telefonujú, alebo prídu priamo k starším osobám a pod rôznymi zámienkami sa snažia vylákať od nich
peniaze. V prípade, že takýto telefonát, prípadne takéto osoby zaznamenáte ihneď kontaktuje políciu na čísle 158.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

stiahnuť dokument

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 27.06.2022, 9:00 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Viac v priloženom dokumente.

MUDr. Poláková


MUDr. Poláková, detská ambulancia Špačince, čerpá od 21.6.2022 do 27.6.2022 vrátane dovolenku. Zastupuje MUDr. Bílik Dolná Krupá.

Záverečný účet a Hodnotiaca správa 2021

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2021

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

Rozpočet obce na r. 2021
Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)
Výsledok  hospodárenia za r. 2021
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v stredu

15.6.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021

5. Záverečný účet obce za rok 2021

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1-3/2022

7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2022

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

9. Urbanistická štúdia A1-5 Sady

10. Architektonická štúdia Novostavba zariadenia pre seniorov

11. Školský klub detí

12. Pozemkové úpravy

13. Projekt MAS Naše Jadro

14. Rôzne:

a) 760. výročie prvej písomnej zmienky

b) Investičné aktivity

c) Ponuky

d) Dianie v obci

15. Diskusia

16. Návrh na  uznesenie

17. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce