Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 10. augusta 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEREJNENIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“, v zmysle § 6 ods. 5 zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje verejnosti, že

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové sú prístupné k nahliadnutiu na:

– internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA – v digitálnej forme ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-01-2022-uzemneho-planu-obce-dolne-dubove ) – na webovom sídle obce Dolné Dubové (www.dolnedubove.sk) – v digitálnej forme

– Obecnom úrade v Dolnom Dubovom – v tlačenej forme

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

– Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (e-mail: martina.sarikova@minv.sk, tel: 033/ 55 64390 )

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu.

Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

Vyvesené dňa: 10.08.2022

Zvesené dňa: 24.08.2022