Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: júl 2022

Červeno-biely kontajner na zber malého elektroodpadu

V Dolnom Dubovom od dnes môžeme odovzdať drobný elektroodpad (mobilné telefóny, mixéry, kanvice, klávesnice, batérie, …) do červeno-bieleho kontajnera umiestneného na parkovisku pri obecnom úrade. Aj tento kontajner by mal prispieť k zvýšeniu percenta triedenia odpadu v Dolnom Dubovom.

Sezónny zber väčšieho elektroodpadu (práčky, chladničky, …) zostáva tak, ako je zavedený, teda dvakrát ročne.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke spoločnosti

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2022

Územného plánu obce Dolné Dubové

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel oznamuje verejnosti, že v termíne

 

od 22. júla 2022  do  22. augusta 2022

 

bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

Návrh riešenia Územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové.

 

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v zákonnej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:

– na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom (v tlačenej papierovej forme)

– na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk) (v elektronickej forme vo formáte .pdf ).

 

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Územného plánu obce v písomnej forme doručením na Obecný úrad v Dolnom Dubovom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

 

Vyvesené dňa : 22.07.2022

Zvesené dňa :

MUDr. Lančaričová – Zubná ambulancia Špačince

MUDr. Lančaričová čerpá od 20.7.2022 do 12.8.2022 dovolenku. Od 20.7. do 29.7. vrátane  bude zastupovať MUDr. Heribanová zubná ambulancia na Poliklinike Družba v Trnave a od 1.8. do 12.8. vrátane zastupuje MUDr. Augustín zubná ambulancia v Dechticiach.

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové 1, 919 52

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec Dolné Dubové v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Čapkovičom, týmto

menuje

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Dolné Dubové

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022,

Ivetu Matuškovičovú, Dolné Dubové 79, tel. číslo 0908/381864,obec@dolnedubove.sk

                                                                                                                       Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                                      starosta obce

Oznam o určení počtu poslancov a volebnom obvode

 OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 33/2022 zo dňa 19.5.2022

u r č i l o ,

 že Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode pre celú obec Dolné Dubové.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové 1, 919 52

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce Dolné Dubové

podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Celkový počet obyvateľov v obci Dolné Dubové  ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. k 10.06.2022

                                                                                   740

V Dolnom Dubovom 14.7.2022

                                                                                                          Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                          Starosta obce

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková Dechtice čerpá do 12.07.2022 dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošová Chtelnica.

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v stredu

6.7.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Urbanistická štúdia A1-5 Sady
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na  uznesenie
  8. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce