Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 30. apríla 2023

Pozvánka na OZ 4.5.2023

P O Z V Á N K A

 

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

4.5.2023 o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1.pol rok 2023
 5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01- 03/2023
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
 7. Predaj obecných pozemkov
 8. Úprava ceny stočného
 9. Investičné zámery obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na  uznesenie
 13. Záver

 

 

 

 

 

 

Igor Tomovič

starosta obce