Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: máj 2023

POŠTA Špačince

bude v dňoch

29.05.2023 – 31.05.2023

Z prevádzkových dôvodov poskytovať služby pre verejnosť  nasledovne:

29.05. 2023 Pondelok: ZATVORENÉ

30.05.2023 Utorok: 08:00 – 10:00

31.05.2023 Streda: 14:00 – 17:00

Ďakujeme za porozumenie

Zámer predaja

 

 

                                  

                                       OBEC   DOLNÉ   DUBOVÉ

 

              OBECNÝ ÚRAD  DOLNÉ DUBOVÉ č. 1, PSČ  91952

___________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Dolné Dubové v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

zameniť časť z pozemku parcely reg. „C“ parc. č. 456/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 14.655 m2 v k.ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 600 vo vlastníctve Obce Dolné Dubové oddeleného geometrickým plánom ako parcela reg. „C“ parc. č. 456/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 130 m2

s časťou pozemku parcely reg. „C“ č. 456/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2 v k. ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 428 vo vlastníctve Romany Brezinovej oddeleného geometrickým plánom ako parcela reg. „C“ parc. č. 456/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50 m2.

Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov predstavujúci 80 m2 v prospech Romany Brezinovej doplatí menovaná cenu vo výške podľa znaleckého posudku.

Návrh na schválenie zámeny v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Dolné Dubové v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní nehnuteľného majetku – pozemkov podľa dlhodobého stavu ich reálneho užívania.

Zámena podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený:

Na úradnej tabuli obce Dolné Dubové od 12.05.2023 do

Na webovej stránke www.dolnedubove.sk od 12.05.2023 do

 

Igor Tomovič

starosta

MUDr. Poláková

MUDr. Poláková – Špačince, nebude ordinovať 4. a 5. mája 2023. Zastupuje MUDr. Bílik Dolná Krupá.