Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: júl 2023

Zverejnenie kontaktov – voľby 30.9.2023

Zverejnenie kontaktov

Zverejnenie kontaktov na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obec@dolnedubove.sk

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
obec@dolnedubove.sk

Informácia pre voliča k voľbám do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 30.9.2023.

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky 

Informácie pre voliča 

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov,
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023),

elektronicky (e-mailom)
– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk„.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Voľba poštou elektronicky
Volič môže požiadať o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/
alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350905
Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje
– úspešnou autentifikáciou, alebo
– uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo
– uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Po overení totožnosti voliča v informačných systémoch, volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie a e-mailovú adresu.

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Overenie e-mailovej adresy musí žiadateľ vykonať do jednej hodiny od odoslania výzvy.

Po odoslaní úplnej  žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou bude voličovi zaslaná notifikácia na ním zadanú e-mailovú adresu a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku na hlasovanie,
– návratnú obálku a,
– poučenie o spôsobe hlasovania.

Voľba poštou v listinnej podobe
Volič môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe tak, aby bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86   Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023). Na žiadosť, ktorá neobsahuje zákonom ustanovené údaje s prílohou a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 24 kB)musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
– fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku na hlasovanie,
– hlasovacie lístky pre voľbu poštou,
– návratnú obálku,
– poučenie o spôsobe hlasovania.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

***

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr 

Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – vydanie R ÚJD SR č. 242/2023

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – vydanie R ÚJD SR č. 242/2023

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková – Dechtice čerpá od 31.7. do 4.8.2023 dovolenku. Zastupuje MUDr. Greková – Jaslovské Bohunice.

Dobudovanie skladovacích kapacít VJP – oznámenie o začatí správneho konania

Dobudovanie skladovacích kapacít VJP – oznámenie o začatí správneho konania

Verejná vyhláška ÚJD SR vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP – oznámenie o začatí správneho konania.
Písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnená po dobu 15 dní.

Na stiahnutie:

– Žiadosť JAVYS (198.17 kB) (pdf)
– Žiadosť (238.17 kB) (pdf)

Bližšie informácie nájdete aj na linkoch:
https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/
https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/a624521f-616d-4da5-8f0d-9078faa19fe6

Pumpa Dolné Dubové

Pumpa Dolné Dubové hľadá samostatného brigádnika od 10.7.2023 do 30.9.2023. Bližšie informácie priamo na pumpe.

Otváracie hodiny na Pumpe Dolné Dubové do odvolania Po – Pia od 8:00 do 17:00 hod, So a Ne zatvorené.

MUDr. Poláková

MUDr. Poláková – Detská ambulancia Špačince čerpá 10. 7. – 21.7. 2023 dovolenku. Zastupuje MUDr. Bílik Dolná Krupá v čase od 7:30 do 11:30.

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková – Dechtice, čerpá 6. a 7. júla 2023 dovolenku. Zastupuje MUDr. Lančarič – Dolná Krupá.