Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 28. novembra 2023

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Obec Dolné Dubové – Obecný úrad oznamuje verejnosti, že

                                                                                                       od 28.11.2023 do 12.12.2023

je možné v súlade s §6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente:

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského krajana roky 2021 – 2027“,

ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 15.11.2023.

Do posudzovaného dokumentu možno nahliadnuť v uvedenom termíne na Obecnom úrade v Dolnom DubovomInformácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a  stránke enviroportal

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.