Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

 

P O Z V Á N K A

 

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

16.2.2023 o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Dubové
 5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-12/2022
 6. Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-12/2022
 7. Opakovaný nájom bytov A5, B4, C8
 8. Rôzne: a, sťažnosti občanov

b, zvýšenie cien energií

c, správa zo zasadnutia investičnej komisie

d, správa zo zasadnutia ekonomickej komisie

e, program kultúrnych akcií v obci na rok 2023

f, kronikárka obce

 1. Diskusia
 2. Návrh na  uznesenie
 3. Záver

 

 

 

 

 

 

Igor Tomovič

starosta obce