Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Výsledky testovania 6.2.2021

V sobotu 6.2.2021 bolo v MOM Dolné Dubové 1 vykonaných 409 testov, z toho 5 pozitívnych a 8 vadných, 1,25% pozitivita.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a hladkom priebehu testovania, rovnako aj Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili.

Testovanie v sobotu 6.2.2021

POZOR ZMENA – DOPLŇUJÚCE INFO PRE DETI DRUHÝ STUPEŇ ZŠ – podľa posledného manuálu MŠVVaŠ SR (čítať viac) (viac tu…) budú potrebovať potvrdenie o teste žiaci navštevujúci II. stupeň ZŠ prezenčnou formou, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Obec Dolné Dubové uskutoční ďalšie kolo testovania v rovnakom harmonograme ako naposledy, teda v sobotu 6.2.2021 od 8:00 do 18:00, vrátane prestávok. Vyzývam občanov, ktorí prídu na testovanie, aby dodržali harmonogram, nakoľko je žiaduce, aby sa v jednom momente zdržovalo na mieste čo najmenej ľudí (v sobotu 30.1.2021 sme ráno vybavili vyše 80 odberov), a dodržiavali minimálne 2m rozostup rovnako pred testovaním ako aj pri čakaní na výsledok.

Ďakujem za pochopenie, zvládneme to.

MOM Dolné Dubové 1 testovanie 30.1.2021

V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu testovania.

Počas testovania v sobotu 30.1.2021 bolo vykonaných 414 testov, z toho 0 pozitívnych.

Testovanie v sobotu 30.1.2021

Vážení spoluobčania, s veľkou pravdepodobnosťou sa u nás bude testovať znovu, v sobotu 30.1.2021

Zatiaľ je tento rozpis informatívny, aby ste mali dostatok času pozrieť si svoj termín – aktuálny bude až po potvrdení výsledkov za okres Trnava. Tentokrát sa bude testovať len v sobotu, nakoľko sme tak šikovní, že to za jeden deň zvládneme 🙂

S pozdravom

Ing. Jozef Čapkovič

starosta

pošta

Pošta Dolné Dubové bude vo štvrtok 28.1.2021 zatvorená.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 21.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-3/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
orecha kráľovského a 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra „C“ parc.
č. 2393/1v k. ú Dolné Dubové z dôvodu vohrozenia priľahlej
nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvom životného prostredia SR nám bolo zaslané Rozhodnutie č. 3892/2021-1.7/zg-R z 13.1.2021 pre zmenu navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,45:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu: Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1.

čítať viac

Odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že 10.2.2021 v čase od 8:00 – 11:00 budú bez dodávky elektriny domácnosti  na ulici „hlavná“  od č.d. 16 a 137 smerom na Kátlovce, „potočná“ a „kostolná“.

celá správa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 14.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks
orecha kráľovského a 1 ks gaštana jedlého rastúceho na pozemku registra
„C“ parc. č. 26 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu výstavby rodinného domu v
mieste rastu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.