Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

SPP

SPP distribúcia oznamuje občanom, že
dňa 9.5 a 10.5.2024 sa uskutoční v obci Dolné Dubové odpočet spotreby plynu pre všetkých dodávateľov plynu pôsobiacich na území SR. Žiadame občanov aby sprístupnili plynomery.

TAVOS

Vážení zákazníci,
TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 9.5.2024 bude vo Vašej obci prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami na odberných miestach s fakturačným – odpočtovým obdobím „Ročné – Jún“.
Zdvorilo preto žiadame zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k meradlu – vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu do 5 kalendárnych dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka).

V prípade, že nebude odčítanie zrealizované v lehote, bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť v termíne do 30.6.2024 prostredníctvom:
–       klientskeho portálu
–       cez nahlasovací formulár Nahlásenie stavu meradla – Tavos na webovej stránke

–       alebo priamo na e mail: vodomer@tavos.sk , alebo info@tavos.sk
Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru.

V. ETAPA VYRAĎOVANIA JE A1 A NÁSLEDNÉ UVOĽŇOVANIE AREÁLU JE A1 SPOD ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY – ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ ČINNOSTI

V. ETAPA VYRAĎOVANIA JE A1 A NÁSLEDNÉ UVOĽŇOVANIE AREÁLU JE A1 SPOD ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY – ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ ČINNOSTI

 

Obec Dolné Dubové ako dotknutá obec informuje verejnosť, že jej bola doručená

správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 

„V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly“ 

na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“).

 

Obec Dolné Dubové oznamuje, že do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade Dolné Dubové,  v čase úradných hodín.

 

Elektronická verzia správy o hodnotení je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/v-etapa-vyradovania-je-a1-nasledne-uvolnovanie-arealu-je-a1-spod-admin

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení Ministerstvu životného prostredia SR na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou.

V._etapa_vyradovania_JE_A1_a_nasledne_uvolnovanie_arealu_JE_A1_spod_administrativnej_kontroly_-_zaslanie_spravy_o_hodnoteni_cinnosti (3).pdf(753.1 kB)

sprava-o-hodnoteni-navrhovanej-cinnosti-pdf.pdf(13.2 MB)