Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa
9.10.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DDU-67/2023 o vydanie
súhlasu na výrub 3 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 351/2 v k. ú.
Dolné Dubové z dôvodu: “1. Orech je preschnutý, už niekoľko rokov nepodrástol, je
napadnutý vrtivkou orechovou. 2. Orech vyrástol v zadnej časti pozemku do výšky tak, že
vrhá tieň aj na susedné pozemky, je napadnutý vrtivkou orechovou, takže plody nie sú
konzumovateľné. 3. Orech je preschnutý. Tým, že je v blízkosti cesty, môžu padať suché
konáre na cestu.””
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom
správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne
na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do
elektronickej schránky obce Dolné Dubové

„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o    predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR    2739-2023.

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci   aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na   predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ   MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích   kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o   predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR   2739-2023.

Bližšie informácie:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/ebaf8857-04a4-45d9-901d-c6b7f4d7fe61

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci      aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie      kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,      3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z      vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania.

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie     kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,     3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z     vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania.       Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7323d24d-bc18-488e-963b-13121ed32e7b

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie     povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE     V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti     betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí     správneho konania na odstránenie časti stavby

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci    aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí    správneho konania na odstránenie časti stavby    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/031230f8-93e6-4e28-90d8-9bf788d357b4

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY ‚NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PRE INV. PROJEKT IPR I00A1ND51022, 3.8.1: PRÍSTAVBA K SO 30 PRE NAKLADANIE S VEĽKOROZMERNÝMI MATERIÁLMI Z VYRAĎOVANIA JE A1′(ZÁZNAM Č. 7864/2023)

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY ‚NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PRE INV. PROJEKT IPR I00A1ND51022, 3.8.1: PRÍSTAVBA K SO 30 PRE NAKLADANIE S VEĽKOROZMERNÝMI MATERIÁLMI Z VYRAĎOVANIA JE A1′(ZÁZNAM Č. 7864/2023)

ZVEREJNENIE VV – PREDĹŽENIE LEHOTY SPK PRE VYDANIE R V KONANÍ UJD SR 2739-2023 VO VECI- ŽIADOSTI O POVOLENIE PREDČASNÉHO UŽÍVANIA STAVBY A VYDANIE SÚHLASU NA REALIZÁCIU ZMENY NA JZ MSVP V ROZSAHU UVÁDZANIA DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKU NOVÝCH SKLADOVACÍCH KAPACÍT VJP“ (ZÁZNAM Č. 6623/2023)

ZVEREJNENIE VV – PREDĹŽENIE LEHOTY SPK PRE VYDANIE R V KONANÍ UJD SR 2739-2023 VO VECI- ŽIADOSTI O POVOLENIE PREDČASNÉHO UŽÍVANIA STAVBY A VYDANIE SÚHLASU NA REALIZÁCIU ZMENY NA JZ MSVP V ROZSAHU UVÁDZANIA DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKU NOVÝCH SKLADOVACÍCH KAPACÍT VJP“ (ZÁZNAM Č. 6623/2023)

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/2aba5be5-5982-4f7a-bab1-6d88c949bb5e

Zverejnenie kontaktov – voľby 30.9.2023

Zverejnenie kontaktov

Zverejnenie kontaktov na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obec@dolnedubove.sk

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
obec@dolnedubove.sk