Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v stredu

15.6.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021

5. Záverečný účet obce za rok 2021

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1-3/2022

7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2022

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

9. Urbanistická štúdia A1-5 Sady

10. Architektonická štúdia Novostavba zariadenia pre seniorov

11. Školský klub detí

12. Pozemkové úpravy

13. Projekt MAS Naše Jadro

14. Rôzne:

a) 760. výročie prvej písomnej zmienky

b) Investičné aktivity

c) Ponuky

d) Dianie v obci

15. Diskusia

16. Návrh na  uznesenie

17. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce

VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
č. 1/2022
o organizácii miestneho referenda

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    20. 5. 2022
VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    4. 6. 2022

Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.5.2022 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Pozemkové úpravy
 5. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
 6. VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce
 7. VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 8. Zmena regulatívov Územný plán obce Dolné Dubové
 9. Rôzne:
  1. Dotácie úspešné/ neúspešné/ …
  2. Dianie v obci
 10. Diskusia
 11. Návrh na  uznesenie
 12. Záver

Návrh VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 3/2022

 o činnostiach, ktorých vykonávanie

je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

Čítať viac

Návrh VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 2/2022

 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci

a ochranu verejnej zelene na území obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

Čítať viac

Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 1/2022

 o organizácii miestneho referenda

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

Čítať viac

Dodatok č.1 k VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.1

 k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 05/2021

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.1

k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022-2024

Stiahnuť Programový rozpočet 2022  

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022 – 2024

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 330 000 333 000 335 900
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 65 000 65 000 66 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 000 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 29 000 29 500 30 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 000 85 400 88 000
Bežné príjmy 546 100 551 000 558 000
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 546 100 551 000 558 000
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 000 8 500 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 000 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 400 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 45 000 46 000 47 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 25 000 26 000 27 000
08 – Vzdelávanie 2 000 2 000 2 000
09 – Šport 7 500 8 000 8 000
10 – Kultúra 26 700 12 000 13 000
11 – Prostredie a život 17 700 18 000 18 500
12 – Sociálne služby 2 800 3 000 3 000
13 – Administratíva – bežná prevádzka 137 000 138 000 139 000
Bežné výdavky 290 100 281 200 286 000
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 33 000 45 800 47 000
Výdavky na školstvo 200 000 201 000 202 000
Výdavky celkom 546 100 551 000 558 000
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený dňa 16.12.2021 uzn. č.  94/2021

V Dolnom Dubovom, dňa   17.12.2021

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

VZN 06/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 6/2021

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa 17.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022

Čítať viac