Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

DODATOK č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové tento

DODATOK č.1

k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 1/2020

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

na území obce Dolné Dubové

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa:  24.11.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  Dolné Dubové dňa:   11.12.2020

VZN nadobúda účinnosť dňa:                                                   01.01.2021

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa 10.12.2020 Dodatok č.1   k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové.

Týmto dodatkom sa mení

III. časť

POPLATOK

Článok 12

  1. Sadzba poplatku je:

a) množstvový zber

pre poplatníkov PO a FO – podnikatelia  sa určuje  sadzba 0,0458 eura za jeden liter komunálneho odpadu, čo je pri frekvencii zberu 26 x ročne

                                                                142,90 eura za 120 l smetnú nádobu

                                                                285,79  eura za 240 l smetnú nádobu

                                                                1309,88 eura za 1100 l smetnú nádobu

Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby.

b) na osobu a deň

pre poplatníkov – fyzické osoby sa určuje sadzba 0,0822 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 30,00 eur ročne za osobu. Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin  sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.

 

c) drobný stavebný odpad

    za 1 kg  drobného stavebného odpadu sa určuje sadzba 0,04 €

(drobný stavebný odpad je špecifikovaný len ako odpad z drobných udržiavacích prác)

V Dolnom Dubovom, dňa:  11.12.2020

                                                                                                       Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce