Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

10.12.2020 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2020, výhľad 2020

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2020

6. Žiadosti o dotácie

7. Zmluva na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

8. Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2021-2023

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2021-2023

10. Dodatok č. 1 k VZN 1/2020

11. Zmluva s TJ Družstevník Dolné Dubové

12. Rôzne:

a) Nájomník na 9BJ č. 240

b) Vykurovacie telesá na 9BJ č. 239

c) Dianie v obci

13. Diskusia

14. Návrh na  uznesenie

15. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce