Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa
9.10.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DDU-67/2023 o vydanie
súhlasu na výrub 3 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 351/2 v k. ú.
Dolné Dubové z dôvodu: “1. Orech je preschnutý, už niekoľko rokov nepodrástol, je
napadnutý vrtivkou orechovou. 2. Orech vyrástol v zadnej časti pozemku do výšky tak, že
vrhá tieň aj na susedné pozemky, je napadnutý vrtivkou orechovou, takže plody nie sú
konzumovateľné. 3. Orech je preschnutý. Tým, že je v blízkosti cesty, môžu padať suché
konáre na cestu.””
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom
správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne
na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do
elektronickej schránky obce Dolné Dubové