Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2020

stiahnuť dokument

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2020

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

 1. Rozpočet obce na r. 2020
 2. Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)
 3. Výsledok  hospodárenia za r. 2020
 4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 7. Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
 8. Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

 1. ROZPOČET OBCE NA R. 2020:

     Finančné hospodárenie obce Dolné Dubové sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2019 zo dňa 03.12.2019.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2020  z  20.08.2020, uznesenie č. 42/20

Rozpočtové opatrenie  č. 2/2020  z  22.10.2020, uznesenie č. 59/20

Rozpočtové opatrenie  č. 3/2019  z  10.12.2020, uznesenie č. 81/20.

Rozpočet obce bol nasledovný:  v    €

Ukazovateľ Schválený rozpočet Rozpočet po zmene k 31.12.2020
Bežný rozpočet    
Bežné príjmy 535 816,00 846 697,52
Príjmy školstvo   22 700,00   22 700,00
Bežné výdavky 248 434,00 250 813,51
Výdavky na školstvo 212 000,00 212 000,00
 

Kapitálový rozpočet

   
Kapitálové  príjmy          0,00            0,00
Kapitálové výdavky 75 082,00 152 778,21
Finančné operácie    
Príjmové  finančné operácie          0,00   15 311,00
Výdavkové finančné operácie 23 000,00   23 000,00
Príjmy spolu 558 516,00 884 708,52
Výdavky spolu 558 516,00 638 591,72
 1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Plnenie príjmov a výdavkov je podrobne rozpísané podľa platnej rozpočtovej klasifikácie –  príloha č.1   / plnenie príjmov a výdavkov/ 

 1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2020
Ukazovateľ rozpočet po zmene k 31.12.2020       skutočnosť                    k    31.12.2020
Bežný rozpočet    
Bežné príjmy 846 697,52 845 175,26
BP školstvo   22 700,00   25 063,68
Bežné výdavky 250 813,51 245 365,96
Výdavky na školstvo 212 000,00 208 011,55
Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu            +406 584,01         + 416 861,43
Kapitálový rozpočet    
Kapitálové  príjmy            0,00         0,00
Kapitálové výdavky 152 778,21             60 134,28
Hospodárenie obce – schodok rozpočtu -152 778,21

 

           -60 134,28

 

Príjmy bežné a kapitálové spolu 869 397,52 870 238,94
Výdavky bež. a kap. spolu 615 591,72 513 511,79
PRÍJMY – VÝDAVKY +253 805,80         + 356 727,15
Finančné operácie    
Finančné príjmy 15 311,00 15 311,00
Finančné výdavky 23 000,00 23 163,84
Finančné P -V  -7 689,00  -7 852,84   
Celk. výsledok hospodárenia +246 116,80    + 348 874,31

Hospodárenie za r. 2020

 Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 416 861,43 €,  schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 60 134,28 €, príjmy z finančných operácií činili 15 311,00 €, výdavky z finančných operácií činili 23 163,84 € .

Výsledok hospodárenia v sume  + 348 874,31 € zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,   sa z tohto  prebytku  vylučujú :

 • nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 9/1 v sume     21 011,89 EUR

9/2 v sume     35 525,25  EUR

9/3 v sume     16 120,37  EUR  spolu: 72 657,51 € k 31.12.2020

 • nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde  v sume       598,37  EUR,
 • nevyčerp. prostriedky z finančnej zábezpeky v sume   23 355,83 EUR k 31.12.2020,
 • nevyčerpané prostriedky z cestovného Kátlovce v sume  137,52 EUR
 • nevyčerpané prostriedky z dotačného účtu na kanalizáciu v sume 244 690,00 EUR 
 • nevyčerpané finančné prostriedky – stravné v sume 1 686,00 EUR
 • nevyčerpané vzdelávacie poukazy v sume 320,00 €

 Spolu  vylúčenie v čiastke 343 445,23 EUR 

 Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade  s § 16 ods. 6  ZRPÚS  OZ Dolné Dubové za rok 2020 rozhoduje o  prebytku v  čiastke   5 429,08 EUR.       

 1. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO, SOCIÁLNEHO FONDU  A FONDU OPRÁV 

Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci hospodársky rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond                                                           Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020  2 426,56
Tvorba fondu     762,81
Čerpanie fondu  2 591,00
Konečný stav k 31. 12. 2020     598,37

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,05% z vyplatených   miezd  zamestnancov.

Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 012.

Fond opráv k náj. bytom  9/1 Suma v €
Počiatočný stav k  1. 1. 2020 18 255,21
Tvorba fondu   3 385,68
Čerpanie fondu     629,00
Konečný stav k 31. 12. 2020 21 011,89
 

Fond opráv k náj. bytom 9/2

 

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2020 32 891,05
Tvorba fondu   3 385,20
Čerpanie fondu     751,00
Konečný stav k 31.12.2020 35 525,25
Fond opráv k náj. bytom 9/3 Suma v €
Počiatočný stav  k 1.1.2020 13 315,61
Tvorba fondu  3 623,16
Čerpanie fondu     818,40
Konečný stav  k 31.12.2020 16 120,37 
 1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2020 v €
  Označenie                         v €
 

 

AKTÍVA 2  756 113
  Neobežný majetok

 

2 073 664
1. Dlhodobý nehmotný majetok 14 601,00
A. Softvér 0,00
B. Ostatný DHNM 14 601
2. Dlhodobý hmotný majetok 1 925 108
A. Budovy a stavby 1 283 625
B. Stroje, prístroje a zariadenia 4 473
 C. Dopravné prostriedky 0
 D. Pozemky 256 136
 E. Drob. dlhodob. majetok 0
 F. Obstaranie dlhodobého hmot. majetku

PD Zber. dvor, skládka KO, PD COK kostol , chodníky

380 874
3. Dlhodobý finančný majetok – finančné investície 133 955
A. Podiely v spoločnosti TAVOS 133 955
                          Obežný majetok

 

682 449
4. Finančný majetok 632 762
A. Zostatok na bankových účtoch 630 108
B. Pokladničná hotovosť 2 654
5. Pohľadávky 5 129
A. Pohľadávka voči zamestnancom( 31.12.2005) 3 245
B. Ostatné pohľadávky 0
C. Spojovací účet pri združení- spoločný stavebný úrad 1 884
D. Zúčt. s orgánmi soc.Po a ZdPo 0
E. Ostatné 0
6. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 44  557
7. Majetok v evidencii       51583,- €  
  –       Ocú, svadobka, DHZ, Knižnica, DS, TJ, ZŠ s MŠ  
 

 

 

PASÍVA

 

2  756 113

 

1. Vlastné imanie 1 237 663
2. Záväzky

 

1 101 934
2.1 Záväzky – rezerva na audit 1 800
2.2 Dlhodobé záväzky 557 096
A. Dlhodobé záväzky – úver 556 497
B. Dlhodobé záväzky – zo SF  599
2.3 Krátkodobé záväzky 280 629
A. Záväzky z obchodného styku: CS, FCC, Telekom… 244 968
B. Zamestnanci                        7 317
C. Zúčtovanie  soc. a zdrav. poist.                          3 681
D. Ostatné priame dane                             943
E. Zábezpeka od nájomníkov 9 b.j. a ost. /379/ a ostatné 23  720
2.4 Návratná finančná výpomoc 15 311
2.5 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 247 098
3. Časové rozlíšenie 416 516
A. Výnosy budúcich období 416 516

Celkové  aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2020 sú v objeme netto 2 756 113,- € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 2 756 113,- €.

 1. PREHĹAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

 Obec k 31. 12. 2020  eviduje tieto dlhy v sume              556 497,49 

 • úver 9/1                                                              127 871,20  €
 • úver 9/2                                                              174 030,15  €
 • úver 9/3                                                              254 596,14  €
 1. HODNOTIACA SPRÁVA

  Hodnotiaca správa tvorí prílohu č. 2

 1. NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA R. 2020

 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom schvaľuje:

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020   bez výhrad.

Vypracovala:

Ing. Elena Čapkovičová

Iveta Matuškovičová

V Dolnom Dubovom, 25.05.2021

Prerokované na Obecnom zastupiteľstve dňa …………2021, uznesenie č. …….    .