Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: máj 2022

Ambulancia Dechtice oznamuje

Ambulancia Dechtice, MUDr. Čermáková oznamuje, že v dňoch 30.5. až 3.6. (vrátane) nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Gajdošová Chtelnica

Obecný úrad

Obecný úrad Dolné Dubové bude v dňoch 25., 26. a 27.5.2022 zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok. V súrnych prípadoch volajte 0905440598.

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v stredu 25.5.2022 otvorená doobeda od 8:00 do 11:00 hod a poobede od 15:00 do 17:00 hod.

VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
č. 3/2022
o činnostiach, ktorých vykonávanie
je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    20. 5. 2022
VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    4. 6. 2022

Čítať viac

VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
č. 2/2022
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene na území obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    20. 5. 2022
VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    4. 6. 2022

Čítať viac

VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
č. 1/2022
o organizácii miestneho referenda

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    20. 5. 2022
VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    4. 6. 2022

Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.5.2022 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Pozemkové úpravy
 5. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
 6. VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce
 7. VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 8. Zmena regulatívov Územný plán obce Dolné Dubové
 9. Rôzne:
  1. Dotácie úspešné/ neúspešné/ …
  2. Dianie v obci
 10. Diskusia
 11. Návrh na  uznesenie
 12. Záver

Veľkorozmerný kontajner


V piatok 13.5.2022 budú na parkovisku pri obecnom úrade a pri cintoríne pristavené veľkorozmerné kontajnery. Žiadame Vás, aby ste odpad rozoberali na menšie kusy a do kontajnerov ukladali.
Ďakujeme za pochopenie!

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 11.05.2022 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.