Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 1. júla 2022

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v stredu

6.7.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Urbanistická štúdia A1-5 Sady
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na  uznesenie
  8. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce