Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Návrh VZN 2/2020 Školské poplatky

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

č. 2/2020

 

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov 

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

 

návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa   15.11.2019

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa   01.01.2020

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

Týmto VZN sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov/nákladov:

–       za pobyt dieťaťa v materskej škole,

–       na činnosť školského klubu detí,

–       za odobraté jedlo a príspevku na režijné náklady v zariadení školskej jedálne.

 

Čl. 2

Výška príspevku v materskej škole

(1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu   výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou:

 1. a) 20€ na mesiac za dieťa do 3 rokov,
 2. b) 15€ na mesiacza dieťa nad 3 roky.

 

(2)  Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

(3)  Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:

 1. a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin; ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom; alebo inými závažnými dôvodmi; pričom v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(4)  Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

 

Čl. 3

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 7€ na jedno dieťa.

(2)    Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca  v hotovosti do pokladne Základnej  školy s materskou školou.

 

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

 (1)    Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške:

6€ mesačne za dieťa

12€ mesačne za zamestnanca a iné fyzické osoby

 

(2)    Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 1. a)Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

 

  Náklady na nákup potravín v [€/deň] Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(v zmysle zákona 544/2010 Z.z.)

v [€/deň]

Platba zákonného zástupcu v [€/deň]

Dieťa MŠ 1,45 0 1,45
Dieťa MŠ, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu 1,45 1,20 0,25
Žiak ZŠ obed desiata 1,20 obed obed+desiata
1,15 0,49 0 0,44

 

 

 1. b)Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  1,45 € za 1 obed.

 

 1. c)V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. a) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy  alebo základnú školu.

 

 1. d)Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle uvedeného zákona sa poskytuje na dieťa vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej alebo vyučovania v základnej škole a súčasne odobralo stravu.

 

 1. e)Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (na základe potvrdenia vystaveného lekárom-špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, výlučne bezhotovostnou platbou.

 

 1. f)Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu alebo vyučovania a nebolo odhlásené zo stravovania deň vopred, uhrádza stravu vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 2. finančného pásma v sume 1,45 €/deňza dieťa navštevujúce MŠ; 1,15€/deň za dieťa navštevujúce ZŠ prihlásené na odber obeda; a 1,64€/deň za dieťa navštevujúce ZŠ prihlásené na odber obeda a desiatej.

Dotácia sa na tento účel neposkytuje, je poskytnutá výlučne v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde podmienkou je účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní na základnej škole a odobratie stravy zároveň.

 

 1. g)Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠ s MŠ Dolné Dubové, číslo účtu SK78 5600 0000 0011 1598 3005

 

 

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

(1)   Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o znížení alebo odpustení príspevku podľa Čl. 3,4 tohto VZN, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

(2)   Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi.

Čl. 6

Zrušovacie ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 4/2008, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dolné Dubové.

 

Čl. 7

Účinnosť

(1)    Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové   dňa _____2019 uznesením OZ č.__/2019

(2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 15.11.2019

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.9.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-06/2019
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-06/2019
 6. Dodatok č. 8 k VZN 4/2008
 7. OPP – Určenie členov kontrolnej skupiny a zoznam kontrolovaných subjektov
 8. Rôzne:
 9. Chodníky II. etapa – práce naviac
 10. UPN navrhované varianty riešenia lokalít
 11. Prehĺbenie jarkov hlavná ulica
 12. Náučný chodník
 13. Likvidácia odpadových vôd zo žúmp
 14. Optimalizácia Javys – stanovisko dotknutých obcí
 15. Rozpočtové opatrenia
 16. Dianie v obci
 17. Diskusia
 18. Návrh na  uznesenie
 19. Záver

 

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 30.8. 2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-59/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 2008/2 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Výrub dreviny

Obec Dolné Dubové   ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje

 

že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-57/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3
ks borovice čiernej rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.240 v k.
ú. Boleráz z dôvodu výstavby kanalizačnej prípojky v mieste rastu
drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Optimalizácia JAVYS

Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice.

Obec Dolné Dubové v súlade s § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 13.08.2019 bola obci Dolné Dubové, ako dotknutej obci, doručená správa o hodnotení činnosti. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bude k dispozícii na úradnej tabuli a webovom sídle počas 30 dní; podrobná správa o hodnotení činnosti je prístupná k nahliadnutiu na OcÚ Dolné Dubové počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko v lehote najneskôr do 30 dní od zverejnenia záverečného zhrnutia príslušnému orgánu na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Odkaz na zverejnené Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie:

https://dolnedubove.sk/?mdocs-file=660

Prebytky občanov

Vážení občania!

Na internete na stránke www.slovenskyvyrobca.sk je pre občanov zdarma kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, kde je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou ju môžete ponúknuť na predaj.

S registráciou Vám radi pomôžeme na obecnom úrade.

MUDr. Ušáková – Špačince

MUDr. Ušáková – Špačince čerpá od 22.7.2019 do 2.8.2019 –  vrátane dovolenku. Súrne stavy ošetrí MUDr. Ondrišová – Jaslovské Bohunice – atomka.

Javys

 2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7,

Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.07.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti:

 

2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7, navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

Verejnosť môže do „Rozhodnutia“ nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.