Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Návrh VZN 06/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 6/2021
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Dolné Dubové

Stiahnuť dokument

Návrh VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 5/2021
ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Stiahnuť dokument

 

Návrh VZN 04/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 4/2021
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
na území obce Dolné Dubové

stiahnuť dokument

Návrh VZN 03/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa
článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č.442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejných
vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 3/2021
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

Stiahnuť dokument

 

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022-2024

Stiahnuť dokument

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022 – 2024

Údaje v EUR

Program

Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

330 000

333 000

335 900

Daňové príjmy – dane za špecifické služby

65 000

65 000

66 000

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku

37 000

38 000

38 000

Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat.

29 000

29 500

30 000

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov

100

100

100

Tuzemské granty a transfery

85 000

85 400

88 000

Bežné príjmy

546 100

551 000

558 000

Finančné príjmy

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom

546 100

551 000

558 000

01 – Plánovanie, manažment, kontrola

8 000

8 500

8 700

02 – Propagácia a marketing

300

300

300

03 – Interné služby

7 000

8 000

8 000

04 – Služby občanom

7 100

7 400

7 500

05 – Bezpečnosť, právo, poriadok

4 000

4 000

4 000

06 – Odpadové hospodárstvo

45 000

46 000

47 000

07 – Komunikácia a verejné priestranstvá

25 000

26 000

27 000

08 – Vzdelávanie

2 000

2 000

2 000

09 – Šport

7 500

8 000

8 000

10 – Kultúra

26 700

12 000

13 000

11 – Prostredie a život

17 700

18 000

18 500

12 – Sociálne služby

2 800

3 000

3 000

13 – Administratíva – bežná prevádzka

137 000

138 000

139 000

Bežné výdavky

290 100

281 200

286 000

Finančné operácie

23 000

23 000

23 000

Kapitálové výdavky

33 000

45 800

47 000

Výdavky na školstvo

200 000

201 000

202 000

Výdavky celkom

546 100

551 000

558 000

Rozdiel príjmov a výdavkov

0

0

0

V Dolnom Dubovom, dňa 29.11.2021

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade so záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce.

stiahnuť celý dokument

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-93/2021 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jaseňov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.231/2 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu nebezpečenstva pádu na komunikáciu a poškodzovanie chodníka prerastajúcimi koreňmi.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.

SpK UJD SR 3033-2021 Zaslanie návrhu druhostupňového rozhodnutia a anonymizovaných rozkladov účastníkom konania podľa § 35 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

SpK UJD SR 3033-2021 Zaslanie návrhu druhostupňového rozhodnutia a anonymizovaných rozkladov účastníkom konania podľa § 35 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

Dokumenty na stiahnutie:

Optimalizacia_Navrh druhostupnoveho rozhodnutia a rozklady na vyjadrenie ucastnikom konania podpisane

Navrh druhostupnoveho rozhodnutia_optimalizacia_20 stran_Optimized

Rozklad ucastnika c. 1_Optimized

Rozklad ucastnika c 2 – anonymizovany_Optimized

Rozklad ucastnika c. 3_Optimized