Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN 04/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

stiahnuť VZN

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 4/2021

 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa 17.12.2021

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa 1.1.2022

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

Obec Dolné Dubové ustanovuje na svojom území miestny poplatok za rozvoj a to v sadzbách a za podmienok, ako je určené v tomto VZN.

 

Čl. 2

Sadzba poplatku za rozvoj

 

Sadzba poplatku za rozvoj je 5 EUR za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v členení:

  1. stavby na bývanie,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
  5. ostatné stavby.

 

 

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

  • Vo veciach neupravených týmto nariadením sa postupuje podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  • Obec Dolné Dubové určuje, že spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití bude cez webové sídlo obce dolnedubove.sk, a to vždy do konca mesiaca február kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

 

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 99/2021 zo dňa 16.12.2021.

 

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce