Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: marec 2022

Ministerstvo vnútra zverejnilo vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov

ODKAZ NA STRÁNKU MINISTERSTVA VNÚTRA (kde sú ďalšie užitočné informácie)

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády schválené 30. marca 2021.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania pripájame:

Triedený zber

Zber triedeného odpadu (žlté vrecia) sa uskutoční vo štvrtok 31.3.2022.

Zber starého papiera

ZŠ s MŠ Dolné Dubové organizuje zber starého papiera 4. až 8. apríla 2022. Papier a kartóny môžete vhadzovať do kontajnera pri cintoríne.

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková, ambulancia Dechtice neordinuje 23., 24. a 25. marca 2022. Súrne stavy ošetrí MUDr. Gajdošová ambulancia Chtelnica.

TJ Družstevník

TJ Družstevník Dolné Dubové Vás pozýva na majstrovský zápas s ŠK Naháč v nedeľu 20.3.2022 o 15:00 hod, ktorý odohrá na  na domácom ihrisku.

Humanitárna pomoc

Vážení spoluobčania, prinášame Vám niekoľko informácií, pre prípad, že sa niektorí z Vás rozhodnú Našej krajine pri pomoci Ukrajine pomôcť:

 • Subjekty alebo  jednotlivci, ktorí chcete poskytnúť humanitárnu pomoc, nevozte ju na „východ“ tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity na jej uskladnenie. Je zriadená e-mailová adresa : uosppz@minv.sk , tu je možné ponuku nahlásiť. Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje na základe ktorých následne bude zabezpečené P PZ SR vyrozumenie, čo s pomocou ďalej. Rovnako môžete pomôcť aj prostredníctvom ZMOS: POMOCNÁ RUKA – Ukrajina
 • ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) zriadilo transparentný účet a prichádza s ďalšími aktivitami, na zmos.skvzory tlačív

 • Subjekty alebo jednotlivci, ktorí sa rozhodnú ubytovať vojnových utečencov, nahlasujte nám priebežne ich počty (ak sa zmenia), vo formáte počet dospelých/počet detí. Tieto informácie posúvame ďalej na územne príslušné policajné oddelenie PZ SR a na Odbor krízového riadenia OÚ TT. Odporúčanie MZ SR pre ubytovacie zariadenia. Takíto utečenci budú potrebovať vybaviť rôzne administratívne záležitosti, viac na UA.GOV.SK . Rovnako na cudzineckej polícii by sa mali preukázať súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s pobytom.
 • Pomôcť môžete rôznymi spôsobmi. Je množstvo organiuzácií, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, je len na Vás, pre ktorú sa rozhodnete. Ďakujeme

Tlačivá:

Tlačivo Hlásenie pobytu / Уведомление о месте пребывания

Tlačivo Žiadosť o udelenie prechodného/trvalého pobytu – Заява на тимчасове/постійне проживання

Čestné prehlásenie ubytovateľa / Підтвердження орендодавця

Tlačivo Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi / Прохання про надання матеріальної допомоги

Informačný leták o poskytovaní dočasného útočiska v SR / інформаційний листок Надання тимчасового притулку

 

Pomoc pre Ukrajinu

Majitelia ubytovacích zariadení, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, registrujte sa prosím cez stránku: pomocpreukrajinu.sk .

Dostupnosť voľných lôžok v ubytovacom zariadení je zdieľaná online a je ju potrebné pravideľne aktualizovať – aby nenastal prípad, že utečenci budú poslaní na už obsadené ubytovanie.

Zároveň, ak niekto v našej obci poskytuje ubytovanie vojnovým utečencom z Ukrajiny, počty osôb (dospelí/deti) je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a po zmene túto informáciu aktualizovať.

Ďakujeme za spoluprácu

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Zápis do 1. ročníka ZŠ Dolné Dubové sa uskutoční v pondelok 11. apríla 2022 od 13:20 do 16:00 hod. Pri zápise treba predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, žiadosť – k dispozícii v škole, doklad o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa.

Dodatok č.1 k VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.1

 k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac