Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 11. marca 2022

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Zápis do 1. ročníka ZŠ Dolné Dubové sa uskutoční v pondelok 11. apríla 2022 od 13:20 do 16:00 hod. Pri zápise treba predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, žiadosť – k dispozícii v škole, doklad o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa.

Dodatok č.1 k VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.1

 k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac