Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 10. júna 2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v stredu

15.6.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021

5. Záverečný účet obce za rok 2021

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1-3/2022

7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2022

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

9. Urbanistická štúdia A1-5 Sady

10. Architektonická štúdia Novostavba zariadenia pre seniorov

11. Školský klub detí

12. Pozemkové úpravy

13. Projekt MAS Naše Jadro

14. Rôzne:

a) 760. výročie prvej písomnej zmienky

b) Investičné aktivity

c) Ponuky

d) Dianie v obci

15. Diskusia

16. Návrh na  uznesenie

17. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce