Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 16. júna 2022

Záverečný účet a Hodnotiaca správa 2021

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2021

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

Rozpočet obce na r. 2021
Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)
Výsledok  hospodárenia za r. 2021
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

Čítať viac