Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 23. novembra 2022

P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie

P O Z V Á N K A

 

na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v pondelok 28.11.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ (predseda miestnej volebnej komisie)
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu – príhovor
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Voľba návrhovej komisie, ďalších komisií, voľba ich predsedov a členov
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Zástupca starostu
 11. Voľba zástupcu sobášiaceho, voľba člena rady školy, poverenie člena OZ na zvolávanie zasadnutí
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce