Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: december 2022

Dubovská pekáreň

Dubovská pekáreň oznamuje, že dňa 31.12. 2022 je pečenie zrušené. Pekáreň bude otovrená 6.1. 2023 od 15.00 – do 19.00. Zároveň všetkým prajú šťastný nový rok!

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2022 podal

Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“),

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y

„ Predĺženie verejnej kanalizácie “
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2013/3, 2013/4, 2015/1, register „E“ parc. č. 2013/1, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Dolné Dubové, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.09.2022 podal

AGRO Krajčovič, s.r.o., IČO 47233257, 919 55 Kátlovce 291,
ktorého zastupuje Jozef Kavický, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 136

(ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného
zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu
„ Skladová hala “
SO 501 Účelová cesta, parkovisko, chodník
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 499/27, 499/29, 499/30, 499/24, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové (vytvorené geometrickým plánom č. 177/2022, ktorý autorizačne overil Ing. Peter Šulko dňa 21.09.2022 a úradne overil Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa 27.09.2022 pod č. G1-1351/2022), na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Dolné Dubové územné rozhodnutie pod č. Výst.DDU80/2021/Tá-105 zo dňa 30.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2022.

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom svojím uznesením č. 112/2022 zo dňa 14.12.2022, podľa ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlasuje konanie voľby hlavného  kontrolóra  Obce Dolné Dubové na deň 9.2.2023.o 18 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

  1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

 

–  Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

– Vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa – výhoda.

 

  1. Náležitosti prihlášky:

 

– Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

– Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

– Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti (výkon funkcie hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod.).

– Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.

– Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

– Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

  1. Ďalšie predpoklady:

 

– Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

– Užívateľské ovládanie počítača ( Microsoft Word, Excel a iné)

– Dynamická a silná osobnosť

– Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

– Reprezentatívne vystupovanie

– Flexibilnosť

– Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

– Občianska a morálna bezúhonnosť

Uchádzač na funkciu hlavného  kontrolóra Obce Dolné Dubové zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra“                 

 na adresu:

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové č.1, 91952  Dolné Dubové 

do  26.1.2023  do 15:00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Dolnom Dubovom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je    01.03.2023

SPÔSOB VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

  1. a) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
  2. b) Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
  3. c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
  4. d) Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
  5. e) Pracovný pomer bude uzavretý na 0,065 úväzku pracovného času.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 14.12.2022

 

Igor Tomovič

starosta obce

 

 

Kalendáre

Na obecnom úrade Dolné Dubové si môžete počas úradných hodín prevziať kalendár Slovenských elektrární na roky 2023 a 2024. Kalendár obsahuje príručku pre ochranu obyvateľstva v ochrannom pásme Atómovej elektrárne J. Bohunice. „Obyvatelia v ňom nájdu informácie, ktoré by im mohli byť užitočné v prípade mimoriadnej udalosti v elektrárni. 

DODATOK č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôla školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

stiahnuť Dodatok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

DODATOK č.2
k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôla školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové            dňa    22.11.2022

VZN schválené                                                                                 dňa    14.12.2022

VZN nadobúda účinnosť              dňa    01.01.2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa 14.12.2022 Dodatok č.2 k VZN č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové.

Týmto dodatkom sa mení Čl. 4 ods. (1), (2) písm. a) a písm. b):

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

(1) Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške:

0,50€ na odobratý obed

(2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
a) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, zníženú o Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Náklady na nákup potravín v [€/deň]

Dieťa MŠ

2,30

Žiak ZŠ

1,90

b) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  2,60 za 1 obed.

V Dolnom Dubovom, dňa:  14.12.2022

I
gor Tomovič                                                                                              starosta obce