Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: február 2023

Zámer predaja

 

                                  

                                       OBEC   DOLNÉ   DUBOVÉ

 

              OBECNÝ ÚRAD  DOLNÉ DUBOVÉ č. 1, PSČ  91952

___________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Dolné Dubové v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

zameniť časť z pozemku parcely reg. „C“ parc. č. 456/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 14.655 m2 v k.ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 600 vo vlastníctve Obce Dolné Dubové oddeleného geometrickým plánom ako parcela reg. „C“ parc. č. 456/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 129 m2

s časťou pozemku parcely reg. „C“ č. 456/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2 v k. ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 428 vo vlastníctve Romany Brezinovej oddeleného geometrickým plánom ako parcela reg. „C“ parc. č. 456/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50 m2.

Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov predstavujúci 79 m2 v prospech Romany Brezinovej doplatí menovaná cenu vo výške podľa znaleckého posudku.

Návrh na schválenie zámeny v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Dolné Dubové v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní nehnuteľného majetku – pozemkov podľa dlhodobého stavu ich reálneho užívania.

Zámena podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený:

Na úradnej tabuli obce Dolné Dubové od 21.02.2023 do

Na webovej stránke www.dolnedubove.sk od 21.02.2023 do

 

Igor Tomovič

starosta

zámer brezinová

Zámer predaja

 

                                  

                                       OBEC   DOLNÉ   DUBOVÉ

 

              OBECNÝ ÚRAD  DOLNÉ DUBOVÉ č. 1, PSČ  91952

___________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Dolné Dubové v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

predať časť z pozemku parcely reg. „C“ parc. č. 1/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 541 m2 v k. ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 600 vo vlastníctve Obce Dolné Dubové oddeleného geometrickým plánom č. 104/2022 ako parcela reg. „C“ parc. č. 1/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 311 m2 Štefanovi Bobekovi a Márii Bobekovej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu podľa znaleckého posudku.

 

Návrh na schválenie predaja pozemku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Dolné Dubové v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní nehnuteľného majetku – pozemku podľa dlhodobého stavu jeho reálneho užívania.

Predaj nehnuteľnosti podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený:

Na úradnej tabuli obce Dolné Dubové od 21.02.2023 do

Na webovej stránke www.dolnedubove.sk od 21.02.2023 do

 

Igor Tomovič

starosta

 

zámer Bobek

 

P O Z V Á N K A

 

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

16.2.2023 o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Dubové
 5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-12/2022
 6. Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-12/2022
 7. Opakovaný nájom bytov A5, B4, C8
 8. Rôzne: a, sťažnosti občanov

b, zvýšenie cien energií

c, správa zo zasadnutia investičnej komisie

d, správa zo zasadnutia ekonomickej komisie

e, program kultúrnych akcií v obci na rok 2023

f, kronikárka obce

 1. Diskusia
 2. Návrh na  uznesenie
 3. Záver

 

 

 

 

 

 

Igor Tomovič

starosta obce

 

Pošta Špačince

Pošta Špačince: štvrtok 9.2.2023- zatvorené, piatok 10.2.2023 od 13:00 do 15:00 hod, utorok 14.2.2023 od 8:00 do 11:00 hod.

„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP,    prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová    stanica“

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci   aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie   kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP,   prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová   stanica“ – oznámenie o začatí SpK   Bližšie informácie viď. priložený link:   https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/   https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7dc2c2d1-eff9-440a-9673-7bfbdcbbddf1

„Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“–    vydanie rozhodnutia č. 45/2023.

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci   aktualizácie v konaní UJD SR 953-2023 (UJD SR 3890-2022) v rámci   žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby   „Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“–   vydanie rozhodnutia č. 45/2023.     Bližšie informácie viď. priložený link:   https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6d11a0d5-9ae0-4650-9ff4-7203f8b2cfcb   https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-953-2023/

Verejná vyhláška

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
Obec Dolné Dubové v zast. starostom obce, 919 52 Dolné Dubové 1
(ďalej len „stavebník“) dňa 20.01.2023 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
zmenu stavby :
„ Stavebná úprava miestnej cesty ul. „Na pažiti“ v obci Dolné Dubové “
na pozemkoch register „C“ parc. č. 98/1, 99, 101/2, 101/9, 255/1, v katastrálnom území
Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Popis stavby:
Projekt rieši stavebnú úpravu existujúcej miestnej cesty v celkovej dĺžke 139 m, za účelom
vyrovnania nivelety exist. komunikácie, zlepšenia jej pozdĺžneho profilu a odvodnenia
komunikácie. Povrch miestnej cesty bude zrealizovaný z asfaltového betónu v jednotnej šírke
3,0 m, s odvodnením komunikácie pomocou drenážnej ryhy.
Obec Dolné Dubové, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný
zákon“), oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania.
Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na
Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-
12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si
dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.).
– 2 –
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia,
prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude
prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Igor Tomovič
starosta obce Dolné Dubové
Doručí sa:
1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli
príslušnej obce – obec Dolné Dubové.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Dolné
Dubové), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho
poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.
————– —————
vyvesené dňa zvesené dňa
podpis, pečiatka podpis, pečiatka