Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 15. decembra 2022

DODATOK č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôla školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

stiahnuť Dodatok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

DODATOK č.2
k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôla školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové            dňa    22.11.2022

VZN schválené                                                                                 dňa    14.12.2022

VZN nadobúda účinnosť              dňa    01.01.2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa 14.12.2022 Dodatok č.2 k VZN č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové.

Týmto dodatkom sa mení Čl. 4 ods. (1), (2) písm. a) a písm. b):

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

(1) Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške:

0,50€ na odobratý obed

(2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
a) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, zníženú o Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Náklady na nákup potravín v [€/deň]

Dieťa MŠ

2,30

Žiak ZŠ

1,90

b) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  2,60 za 1 obed.

V Dolnom Dubovom, dňa:  14.12.2022

I
gor Tomovič                                                                                              starosta obce