Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 21. decembra 2022

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom svojím uznesením č. 112/2022 zo dňa 14.12.2022, podľa ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlasuje konanie voľby hlavného  kontrolóra  Obce Dolné Dubové na deň 9.2.2023.o 18 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

  1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

 

–  Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

– Vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa – výhoda.

 

  1. Náležitosti prihlášky:

 

– Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

– Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

– Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti (výkon funkcie hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod.).

– Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.

– Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

– Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

  1. Ďalšie predpoklady:

 

– Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

– Užívateľské ovládanie počítača ( Microsoft Word, Excel a iné)

– Dynamická a silná osobnosť

– Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

– Reprezentatívne vystupovanie

– Flexibilnosť

– Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

– Občianska a morálna bezúhonnosť

Uchádzač na funkciu hlavného  kontrolóra Obce Dolné Dubové zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra“                 

 na adresu:

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové č.1, 91952  Dolné Dubové 

do  26.1.2023  do 15:00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Dolnom Dubovom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je    01.03.2023

SPÔSOB VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

  1. a) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
  2. b) Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
  3. c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
  4. d) Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
  5. e) Pracovný pomer bude uzavretý na 0,065 úväzku pracovného času.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 14.12.2022

 

Igor Tomovič

starosta obce