Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 22. decembra 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2022 podal

Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“),

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y

„ Predĺženie verejnej kanalizácie “
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2013/3, 2013/4, 2015/1, register „E“ parc. č. 2013/1, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Dolné Dubové, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.09.2022 podal

AGRO Krajčovič, s.r.o., IČO 47233257, 919 55 Kátlovce 291,
ktorého zastupuje Jozef Kavický, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 136

(ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného
zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu
„ Skladová hala “
SO 501 Účelová cesta, parkovisko, chodník
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 499/27, 499/29, 499/30, 499/24, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové (vytvorené geometrickým plánom č. 177/2022, ktorý autorizačne overil Ing. Peter Šulko dňa 21.09.2022 a úradne overil Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa 27.09.2022 pod č. G1-1351/2022), na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Dolné Dubové územné rozhodnutie pod č. Výst.DDU80/2021/Tá-105 zo dňa 30.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2022.